Právne a autorské informácie

Akékoľvek použitie diela alebo jeho častí okrem častí označených ako voľné dielo uverejnených na tomto webovom portáli, jeho rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia autora na priame i nepriame obchodné účely je zakázané.

Autor na tomto webovom portáli vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a šírenie biografií v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení.

Použitie diela alebo jeho časti pre nekomerčné účely je v zmysle autorského zákona autorom diela povolené s uvedením priameho odkazu na webový portál www.biografia.sk.

Na webovom portáli www.biografia.sk vlastník domény uverejňuje fotografie a obrázky s uvedením ich pôvodu. Autor využíva len tie fotografie a obrázky, ktoré sú v zmysle autorského zákona voľným dielom alebo také, ku ktorým si autor zakúpil licenciu.

Autor si nie je vedomý, že by činnosťou na portáli www.biografia.sk porušoval autorské práva tretích osôb.

Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť, alebo upraviť obsah webového portálu, ako aj ukončiť jeho prevádzku, alebo zmeniť či upraviť podmienky jeho používania.